عامل نتایج ضعیف شهرداری اردبیل کدام گزینه است؟
(22.01%) 48
کادر فنی
(23.39%) 51
بازیکنان
(27.98%) 61
مدیران
(26.60%) 58
سایر عوامل

تعداد شرکت کنندگان : 218